Regulamin Konkurs Alba1913 „Zapachy”

Regulamin Konkurs Alba1913 
„Zapachy”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Uczestników oraz zasady organizacji i przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Zapachy” (zwany dalej, jako „Konkurs”). 
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą: Alba Thyment Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 98 (62 – 002 Suchy Las); NIP 7820026054; REGON 632514066, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152323 (zwana dalej jako „Organizator”).
 3. Konkurs rozpoczyna się̨ dnia 9 lipca 2024 roku o godzinie 20:00 czasu polskiego i trwa do dnia 11 lipca 2024 roku do godziny 23:59 czasu polskiego (zwany dalej, jako „Okres Konkursu”).
 4. Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie obowiązujących powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o gramach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.
 6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem portalu Instagram (dalej: „Instagram”) na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/alba1913pl/.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Instagram ani z jego właścicielami czy z administratorami. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do portalu Instagram.
 8. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z § 4 Regulaminu. Zgoda ta jest dobrowolna jednak niezbędna do udziału w konkursie.
 9. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego zasad.  

§ 2
Uczestnicy Konkursu

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 2. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Regulaminu Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. posiadają aktywne konto na serwisie Instagram;
  2. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. umieszczą komentarz pod postem konkursowym, w którym udzielą odpowiedzi na pytanie „Jaki zapach kojarzy Ci się z wakacjami i dlaczego?” oraz oznaczą w tym komentarzu co najmniej jedną osobę̨ („Zadanie Konkursowe”);
  4. obserwują @alba1913pl na Instagramie w trakcie Okresu Konkursu a także w chwili ogłaszania zwycięzców Konkursu;
  5. polubią post konkursowy.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora lub podmiotów bezpośrednio z nim powiązanych, jak również osoby współpracujące z nimi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
 2. Chwilą przystąpienia do Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do umieszczonej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe i odpowiedzi ta nie narusza ona praw osób trzecich.
 4. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody do korzystania i publikacji przesłanej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe; wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi na Zadanie Konkursowe; wprowadzania do sieci komputerowych, w tym sieci Internet; wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką; publiczne wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w taki sposób, aby każdy mógł mieć do  niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Uczestnik udziela Organizatorowi również zgody na podejmowanie przez Organizatora wszystkich czynności niezbędnych do udostępnienia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, w tym na obróbkę redakcyjną i komputerową udzielonej odpowiedzi.
 5. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może udzielić wiele odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać́ maksymalnie jedną Nagrodę̨.
 6. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe niezgodne z postanowieniami Regulaminu, a także:
 1. zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
 2. zawierające treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań́ politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
 3. zawierające treści niezgodne z prawem;
 4. zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
 5. naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności: prawa własności intelektualnej, godność́, cześć́, dobre imię̨, wizerunek; 
 6. naruszające dobre obyczaje;
 7. naruszające zasady netykiety lub jakiekolwiek zasady dotyczące treści publikowanych na portalu Instagram;

  są odrzucane i nie biorą udziału w Konkursie.

§ 3
Nagrody w Konkursie

 1. W ramach prowadzonego konkursu do wygrania są 3 nagrody (dalej, jako „Nagrody”) w postaci: 
  1. trzech zestawów, a w każdym z nich znajduje się voucher 1-osobowy na Warsztaty Aromaterapii organizowane przez Organizatora oraz 3 olejki do aromaterapii: Oczyszczający, Antystresowy i Energetyzujący,
 2. Po zakończeniu Okresu Konkursu, Organizator wyłoni Zwycięzców Konkursu za pośrednictwem powołanej przez Organizatora komisji („Komisja”). 
 3. Komisja składa się̨ z trzech członków wybranych przez Organizatora, którzy będą czuwać nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu. Komisja dokona oceny przesłanych przez Uczestników odpowiedzi Zadanie Konkursowe pod kątem kreatywności i oryginalności spośród sześciu nadesłanych odpowiedzi wyróżniających się pomysłowością.
 4. Uczestnik, który zostanie uznany przez Komisję za zwycięzcę̨ otrzyma Nagrodę̨.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem profilu Instagram w dniu 12 lipca 2024 roku o godz. 12.00 czasu polskiego poprzez umieszczenie komentarza pod zwycięskimi odpowiedziami na Zadanie Konkursowe.
 6. W celu odbioru Nagrody w terminie 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu Uczestnik zobowiązany jest przesłać́ do Organizatora za pośrednictwem portalu Instagram prywatną wiadomość́ z danymi osobowymi w celu przekazania Nagrody. Zwycięzca powinien podać́ imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny – chyba, że Uczestnik z Organizatorem ustalą inny sposób przekazania Nagrody.
 7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do przekazania Nagrody zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu. 
 8. Wygrana Nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią̨ ekwiwalent pieniężny. Uprawnienie do odbioru Nagrody nie podlega przeniesieniu na osobę trzecią.
 9. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Nagrody.
 10. Jeśli Nagroda nie zostanie odebrana przez zwycięzcę̨ Konkursu zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu lub też zwycięzca Konkursu skorzysta z prawa do odmowy jej przyjęcia Komisja może zadecydować́ o przekazaniu Nagrody innemu Uczestnikowi, który prawidłowo złożył Zadanie Konkursowe. 
§ 4
Dane osobowe
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej, jako „RODO”) Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane osobowe Uczestników Konkursu jest Organizator: spółka pod firmą: Alba Thyment Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 98 (62 – 002 Suchy Las); NIP 7820026054; REGON 632514066, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152323.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w następującym zakresie, celach i podstawie prawnej:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu a także udzielenia informacji o udziale i wygranej w Konkursie na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika Konkursu zgody;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu promocji Organizatora oraz rozpatrywania reklamacji zgłaszanych w związku z organizacją Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych osobowych.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane trzecim wyłącznie w następujących sytuacjach:
  1. Dane osobowe mogą być udostępnione dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi Nagrody lub odpowiedzi na reklamację;
  2. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  3. Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom i współpracownikom Administratora Danych Osobowych.
 1. Organizator nie będzie przetwarzał danych osobowych Uczestników w celach innych niż określone powyżej cele związane z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności nie będzie przetwarzał danych w celach marketingowych produktów lub usług swoich lub podmiotów trzecich.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 5
Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo składania reklamacji dotyczącej prawidłowości prowadzenia Konkursu.
 2. Reklamację można składać listownie – na adres: Alba Thyment Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 98 (62 – 002 Suchy Las) a także za pośrednictwem adresu email info@albatyment.com.pl.
 3. Reklamację można składać w Okresie Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, przy czym o złożeniu reklamacji w terminie decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika lub adres e – mail, dokładny opis okoliczności uzasadniających złożoną reklamacją, datę i miejsce zdarzenia a także treść żądania.
 5. Reklamację rozpatruje Organizator. 
 6. Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na podany adres korespondencyjny lub adres e – mail zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo do skierowania żądania na drogę postępowania sądowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 6
Siła wyższa

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany do wykonania swoich zobowiązań́ wynikających z Regulaminu, a także zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikacji zasad Konkursu w sytuacji:
  1. jakiegokolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram w trakcie trwania Konkursu.
  2. czasowego lub stałego zablokowania profilu Organizatora przez portal Instagram;
  3. awarii technicznych lub innych czynników wykraczających poza racjonalną kontrolę Organizatora, wpływających na prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
 1. W przypadku wskazanym w § 6 ust. 1 Regulaminu Organizator może dokonać zawieszenia Konkursu lub modyfikacji zasad Konkursu wyłącznie w przypadku, gdy nie naruszy to praw już nabytych przez jego Uczestników. W pozostałych wypadkach Organizator anuluje Konkurs.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na: https://alba1913.pl/blogs/news.
 2. Z Organizatorem można się kontaktować listownie – na adres: Alba Thyment sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 98 (62 – 002 Suchy Las) a także za pośrednictwem adresu email info@albatyment.com.pl lub pod numerem +48 618 115 407.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminu stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą̨ rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.