Konkurs Alba1913 Mikołajki

Regulamin konkursu: “Mikołajki” (6.12.2022 r.) (“Regulamin”) 

1  Konkurs: Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora
zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W ramach konkursu Uczestnik, który zostanie uznany przez Komisję za zwycięzcę otrzyma Nagrodę. (“Konkurs”)
2  Warunki udziału: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz posiadających konto na Instagramie („Uczestnicy”).
3  Osoby niemogące wziąć udziału w Konkursie: Pracownicy i współpracownicy Organizatora (i ich członkowie rodzin), a także osoby pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane w organizację Konkursu nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również̇ potwierdza, iż̇ spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4  Organizator: Organizatorem Konkursu jest Alba Thyment Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą (a także w ramach tej działalności prowadzący sklep internetowy z kosmetykami Alba1913 dostępny pod adresem alba1913.pl) posiadająca NIP 7820026054 oraz REGON 632514066 pod adresem ul. Szkolna 98, Suchy Las 62-002 (“Organizator”).
5  Kontakt: Z Organizatorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu email info@albatyment.com.pl lub pod numerem +48 618 115 407.
6  Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się 6.12.2022 r. o godzinie 09:00 czasu polskiego i trwa do dnia 12.12.2022 r. do godziny 23:59 czasu polskiego („Okres Konkursu”). Do wygrania jest 6 nagród w postaci: zestawów prezentowych świątecznych w czerwono-białej (3 sztuki) oraz zielono-czarnej (3 sztuki) obwolucie. Każdy zestaw zawiera tę samą nagrodę: Sprej na Przeciążenia oraz Masło do Ciała w wersji travel size. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 13.12.2022 o godz. 15.00. Zwycięzcy Konkursu będą ogłoszeni pod postem konkursowym w komentarzu oraz na instastory. 
7  Fanpage: Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na fanpage’u Alba1913 na Instagramie https://www.instagram.com/alba1913pl/.
8  Zasady uczestnictwa w Konkursie: W celu wzięcia udziału w Konkursie, przez Okres Konkursu, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
  • 1  Uczestnik musi dodać komentarz pod postem konkursowym, w którym napisze gdzie w Mikołajki znajduje lub zostawia prezenty oraz oznaczyć w tym komentarzu co najmniej jedną osobę („Zadanie Konkursowe”).
  • 2  Uczestnik musi obserwować profil @alba1913pl na Instagramie w trakcie Okresu Konkursu, a także w chwili ogłaszania zwycięzców (zgodnie z pkt 6 powyżej) aby jego zgłoszenie było brane pod uwagę.
  • 3  Uczestnik musi polubić post konkursowy.

9 Wybór Zwycięzcy: Po zakończeniu Okresu Konkursu, w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie, Organizator wyłoni Zwycięzców Konkursu za pośrednictwem powołanej przez Organizatora komisji („Komisja”). Komisja będzie składać się z maksymalnie trzech członków wybranych przez Organizatora, którzy będą dbać o prawidłowość urządzenia Konkursu. Komisja oceni przesłane Zadania Konkursowe. Komisja będzie także nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja będzie organem rozpatrującym wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników. Komisja dokonuje oceny warunków udziału w Konkursie oraz udzielonych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w oparciu o następujące kryteria: (1) oryginalność Zadania Konkursowego; (2) spełnienie pozostałych wymogów Konkursu wskazanych w Regulaminie, a w szczególności w pkt 2 oraz pkt 8. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe, biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane powyżej i na tej podstawie wybierze 6 najciekawszych Zadań Konkursowych, którym przyznane zostanie prawo do Nagrody (zdefiniowanej poniżej). Komisja dokona weryfikacji zgodności Zadań Konkursowych z Regulaminem. Jeśli dane zadanie konkursowe nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu. 

10 Odrzucenie Zadania Konkursowego: W Konkursie odrzucone zostaną prace, które: 

 • 1  zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
 • 2  zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
 • 3  zawierają treści niezgodne z prawem;
 • 4  zawierają treści godzące w powszechnie uznane
  wartości chronione prawem;
 • 5  naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności:

prawa własności intelektualnej, godność, cześć, dobre 

imię, wizerunek; 

 • 6  naruszają dobre obyczaje;
 • 7  naruszają zasady netykiety lub jakiekolwiek zasady dot. treści publikowanych na Instagramie;
 • 8  nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

11  Wiele Zadań Konkursowych: W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może zgłosić wiele Zadań Konkursowych, ale jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden zestaw świąteczny stanowiący Nagrodę.
12  Nagrody: Nagrodami w konkursie jest 6 zestawów świątecznych w czerwono-białej (3 sztuki) oraz zielono-czarnej (3 sztuki) obwolucie. Każdy zestaw zawiera tę samą nagrodę: Sprej na Przeciążenia oraz Masło do Ciała w wersji travel size. (“Nagroda”). Zwycięzca zostanie poinformowany o wygraniu Nagrody przez Organizatora. Zwycięzca w celu odbioru Nagrody, w terminie 24 godzin od momentu ogłoszenia wyników Konkursu pod postem konkursowym, zobowiązany jest przesłać do Organizatora prywatną wiadomość z danymi osobowymi w celu przekazania Nagrody. Zwycięzca powinien podać imiona i nazwiska oraz adres korespondencyjny - chyba, że z Organizatorem ustalą inny sposób przekazania Nagrody (wymagający innych danych osobowych). Wygrana Nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny. Jeśli Nagroda nie zostanie odebrana przez zwycięzcę Konkursu we wskazanym terminie, Komisja może zadecydować o przekazaniu Nagrody innemu Uczestnikowi, który prawidłowo złożył Zadanie Konkursowe.
13  Dane osobowe: Organizator (tożsamość i dane kontakowe Organizatora są podane w pkt 4 oraz pkt 5 powyżej) przetwarza dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, pseudonim na Instagramie, dane osobowe podane w Zadaniu Konkursowym, dane adresowe i kontaktowe konieczne do przekazania Nagrody) wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Dane te są przetwarzane przez Organizatora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu (jakim są czynności wskazane powyżej), tylko przez Okres Konkursu, a następnie jedynie przez przez czas jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe). Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy organizacji Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Innymi odbiorcami danych osobowych uczestników związanych z Konkursem jest Facebook Inc., Instagram Inc. oraz ich podmioty powiązane, a także doradcy lub współpracownicy Organizatora. Uczestnicy mają prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Uczestnicy podają dane osobowe na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych osobowych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu, Uczestnicy mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
14  Postępowanie reklamacyjne: Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji na adres mailowy Organizatora podany w pkt. 4 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
15  Prawo autorskie: Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest jedynym i wyłącznym uprawnionym do Zadania Konkursowego, a prawa do Zadania konkursowego nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Dodatkowo, zamieszczenie Zadania konkursowego przez Uczestnika w poście zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem Zadania konkursowego oraz, że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo, do uzyskania wyraźnej zgody Uczestników, do korzystania i publikacji Zadania konkursowego mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych zamieszczonych przez Uczestników, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na warunkach ustalonych z Uczesetnikiem.
16  Standard dla konkursów Instagrama I: Meta Platforms, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook oraz Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Meta. 
17  Standard dla konkursów Instagrama II: Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.
18  Siła wyższa: Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązany do wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, a także zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikacji Konkursu w sytuacji:

 • 1  jakiegokolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram w trakcie trwania Konkursu.
 • 2  czasowego lub stałego zablokowania Fanpage’a (o którym mowa w pkt 7) przez Instagrama;
 • 3  awarii technicznych lub innych czynników wykraczających poza racjonalną kontrolę Organizatora, wpływających na prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
19  Rozstrzyganie sporów: Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
20  Postanowienia końcowe: Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
21 Prawo właściwe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.